Close

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Website van A+ Concepts BVBA (“Careerbox”), te weten www.careerbox.be (“de Website”). Met de toegang tot en het gebruik van de Website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) beweert niet dat het materiaal op deze Website legaal mag worden bekeken en gedownload buiten Belgisch grondgebied. Toegang tot eender welke inhoud of materiaal op deze site kan niet legaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Bezoekt u deze Website van buiten de Belgische landsgrenzen, dan doet u dit op eigen risico en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het grondgebied waar u zich bevindt.

Antwerpse rechtbanken te België zijn bevoegd. Mocht een bepaling uit deze Algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken voor ene of gene bevoegde gerechtelijke instantie, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de resterende provisies in dit document, welke volledig van toepassing blijven. Geen verklaring van afstand van geen enkele bepaling in dit document zal een verdere of vervolgende verklaring van afstand kunnen worden beschouwd.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in bijkomende gebruiksvoorwaarden voor onderdelen van deze Website beslaat deze aansprakelijkheidsverklaring de hele gebruiksovereenkomst tussen u en A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) wat het gebruik aangaat van haar Websites. Uw eigen algemene voorwaarden kunnen in geen geval toepassing vinden.

Wijzingen in deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend gelden voor zover deze zijn gepubliceerd op deze Website. Met de toegang tot deze Website erkent u dat uitsluitend u verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en juistheid van elk CV of ieder ander materiaal door u wordt geplaatst op www.careerbox.be

A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) kan niet worden beschouwd als een werkgever wat betreft uw gebruik van de A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) Websites en zal niet verantwoordelijk zijn voor uw beslissingen met betrekking tot uw beroepsleven, om welke reden gemaakt dan ook, noch beslissingen door werkgevers die jobs plaatsen op deze site of kandidaten die er op reageren. A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) kan te allen tijde, zonder dat zij verplicht is om dit te melden, deze algemene voorwaarden en alle andere informatie op de Website wijzigen door de betreffende tekst aan te passen.

 

Intellectueel eigendom

De Website is eigendom van A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ). Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s en beelden, behoren toe aan A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) website. Wij staan u enkel toe deze inhoud te lezen en te downloaden voor individuele-, privé- en niet-commerciële doeleinden. De informatie gepubliceerd op onze Website is beveiligd door een copyright. De methodologie, het relationele model en de architectuur van A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) haar toepassingen zijn gepatenteerd met inbegrip van de diensten geleverd aan kandidaten en bedrijven zoals geïmplementeerd in het kandidaat- en bedrijfsportaal van Careerbox.be

 

Download

Alhoewel wij de beste antivirus programma’s gebruiken, kan A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) niet verantwoordelijk worden geacht voor enige schade of problemen die zouden worden veroorzaakt door virussen en wormen voor zover de wetten terzake dit toestaan. Zodoende zal een eventuele download van deze site volledig op eigen risico gebeuren en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die zou resulteren uit deze download, installatie, opslag of gebruik van inhoud of programmatuur verstrekt door deze site.

 

Technische Storingen of dataverlies

A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de Website zonder technische storingen functioneert. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden en/of de verdere ontwikkeling van de Website storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) kan de beschikbaarheid van de Website of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het uitblijven van beschikbaarheid van de Website en/of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

 

Inhoud van de verstrekte informatie

In de hoogste wettelijk toegestane mate, verwerpen wij enige garantie of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, nut, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie gepubliceerd op deze Website en voor de gevolgen van eender welke acties of beslissingen die worden genomen op basis van de verstrekte informatie. Niettemin is alle informatie op onze Website met zorg opgesteld, maar aangezien de informatie ten dele wordt aangeleverd door derde partijen, ligt de inhoud van zulke informatie volledig bij hen omdat wij niet steeds in staat zijn de nauwkeurigheid van deze informatie na te gaan.

 

Wijziging informatie Website

De informatie op deze Website, alsmede de omvang en de functionaliteiten van de Website kunnen op ieder door A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) gewenst moment worden gewijzigd, beperkt of stopgezet.

 

Registratie en wachtwoorden

U bent zelf verantwoordelijk voor het confidentieel houden van uw informatie en legitimatiegegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw registratie en gegevens al dan niet door uzelf gemachtigd. U gaat ermee akkoord A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van enig onrechtmatig gebruik van uw registratiegegevens, legitimatiegegevens of wachtwoorden.

 

Opname van uw gegevens en sollicitaties

Lees onze confidentialiteitsverklaring vooraleer u uw gegevens ingeeft op deze Website. Alhoewel we niemand toegang geven tot uw gegevens zonder uw uitgesproken of geschreven toestemming, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het (on)rechtmatig gebruik van uw gegevens eens uw gegevens zijn doorgegeven aan een mogelijke werkgever.

We voorzien SSL beveiliging modi bij het inbrengen van uw persoonlijke gegevens, tevens rigide veiligheidsmaatregelen bij het overbrengen van gegevens tussen onze databanken. Hoewel ons systeemlandschap is beschermd volgens de hoge heersende veiligheidsstandaarden in deze markt, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaadwillige acties door derden of enige gevolgen van zulke acties.

We controleren elke vacature die wordt gepubliceerd op onze Websites, alsook de partij die deze vacatures aanbiedt. Toch is het mogelijk dat een vacature wordt gepubliceerd door een partij, bedrijf, individu dat erop uit is uw gegevens voor andere doeleinden dan aanwerving aan te wenden. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de identiteit van derden en hun bedoelingen te controleren aan wie u uw persoonlijke gegevens doorgeeft. Wij raden u dan ook aan nooit gevoelige persoonsgegevens over te maken, zelfs wanneer deze gevraagd worden door een rekruteerder. Zulke gevoelige informatie kan bestaan uit (zonder beperking) uw rijksregisternummer, SIS kaart- of andere verzekeringsgegevens, krediet- of betaalkaartgegevens, bankgegevens voor het moment waarop u in wettelijke arbeidsovereenkomst hebt ondertekend. Wij werken op verschillende manieren samen met onze klanten in het aanwervingsproces en in verschillende mate van betrokkenheid, maar kunnen niet als eindverantwoordelijke worden beschouwd voor de relatie de A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) brengt kandidaten en bedrijven inzake aanwerving en selectie samen.

 

Webpagina’s gekoppeld aan deze site

Als u een externe koppeling aanklikt en zo onze Website verlaat, valt de inhoud van de site waarop u terechtkomt buiten onze controle en invloed. Wij garanderen noch accepteren enige directe of indirecte aansprakelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, nut, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie verstrekt door zulke sites, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn.

In de hoogste wettelijk toegestane mate verwerpen wij eender welke wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van zulke gekoppelde sites inclusief – zonder te willen beperken – koppelingen op deze gekoppelde sites, veranderingen aan of herzieningen op een gekoppelde site.

Weet dat gebruiksvoorwaarden en confidentialiteitsverklaringen van zulke gekoppelde sites kunnen verschillen van de gebruiksvoorwaarden en confidialiteitsverklaring van onze Websites. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en confidialiteitsverklaring van gekoppelde sites te lezen en u er aan te houden.

 

Opladen van documenten, onwettige inhoud

Zorg ervoor dat u ons geen digitale documenten toezendt die wormen of virussen bevatten. Persoonsgegevens die u doorgeeft aan A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) mogen volgende informatie alvast niet bevatten (deze lijst is niet uitputtend) :

  • Informatie over ziekte, voor zover deze niet relevant zijn voor de vacature in kwestie, met uitsluiting van besmettelijke aandoeningen.
  • Informatie over zwangerschap
  • Eender welke informatie over etnische afkomst, politieke overtuiging, seksuele, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap bij een vakbond, gezondheid of geaardheid.
  • Lasterlijke of beledigende informatie
  • Informatie die geen redelijk verband houdt met het functieprofiel
  • Enige bijkomende informatie tot de voorgaande zoals gestipuleerd door uw lokale en nationale wetgeving op de privacy. Zelfs al staat uw lokale of nationale wetgeving de hoger beschreven informatie toe, dan is het toch nog verboden deze informatie aan derden te verschaffen via onze Websites. Eens u in een relatie stapt met een potentiële werkgever of rekruteerder die werd mogelijk gemaakt door A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ), is het verschaffen van zulke informatie uw eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De informatie die u ons verschaft mag niet onjuist zijn, moet de auteursrechten respecteren, mag niet ingaan tegen de wet, de wet op concurrentiebeding of andere wettelijke bepalingen, officiële regelgeving, de rechten van derden in het algemeen of goede zeden. U vrijwaart ons van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en vorderingen gemaakt tegen ons als gevolg van uw tekortkoming inzake het verschaffen van onwettige inhoud van informatie die u hebt gegeven.

 

Vorderingen, Claims

In geen geval zal A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ), haar leveranciers of eender welke derde partij vernoemd op onze Website verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade van welke aard ook (waaronder, zonder beperking, incidentele en resulterende schade, winstverlies, of schade ten gevolge van het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Website en haar materiaal, gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daden of eendere andere wettelijke theorie en of ER al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade.)

 

Beëindiging

Bij het niet naleven van de hoger gestelde bepalingen of wanneer A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) in de onmogelijkheid verkeert de informatie die u verstrekt te legitimeren of verifiëren, behoudt A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle rechtsmiddelen aan te wenden ter beëindiging waaronder – zonder beperking – het verwijderen van uw gegevens van deze Website en de onmiddellijke beëindiging van uw registratie op of toegang tot deze Website en/of enige andere dienst door A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) verleend.

 

Vrijwaring

U stemt in A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ), haar vertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen, in te dekken en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, eisen, waaronder -zonder beperkend karakter van opsomming – redelijke juridische of boekhoudkundige vorderingen voortkomend uit uw gebruik van onze Websites of uw verzaken aan de hoger gestelde bepalingen. A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) zal u prompt op de hoogte houden van zulke vorderingen, rechtszaken of handelingen en zal u op uw kosten assisteren bij de verdediging van zulke vorderingen, rechtszaken of handelingen, indien zij hiertoe wordt verplicht door een bevoegde Belgische gerechtelijke instantie.

 

Geen wederverkoop noch onrechtmatig commercieel gebruik

 

U stemt in om aan de wederverkoop uw rechten of verplichtingen uit hoger gestelde voorwaarden te verzaken. U stemt tevens in geen ongeoorloofd commercieel gebruik te maken van de door A+ Concepts BVBA ( Careerbox.be ) beheerde Websites.